Προμελέτη για Καταλληλότητα Έργων Διασύνδεσης

Μίλησε με έναν εξειδικευμένο μηχανικό

Κοινοποίησε:

Προμελέτη για Καταλληλότητα Έργων Διασύνδεσης

Μέσα από μία ποιοτική προμελέτη ελαχιστοποιούμε τα κατασκευαστικά κόστη.

Επιλέγουμε τις βέλτιστες θέσεις των υποσταθμών και τις διαδρομές διασύνδεσης με σχεδιασμό υψηλών προδιαγραφών.

Ποιοτική Προμελέτη Καταλληλότητας

Ποιοτική Προμελέτη Καταλληλότητας

Σε αυτό το στάδιο η Synenergy πραγματοποιεί την αρχική σχεδίαση-προμελέτη των έργων διασύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται η επιλογή της θέσης του Υποσταθμού και της διαδρομής που θα ακολουθήσει η γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης. Μέσω μιας ποιοτικής αρχικής σχεδίασης, ελαχιστοποιείται το συνολικό κατασκευαστικό κόστος για τον πελάτη ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια υγιής βάση για την εκπόνηση των μετέπειτα μελετών.
Με την ολοκλήρωση της προμελέτης, ο πελάτης λαμβάνει τον αντίστοιχο φάκελο προς κατάθεση στον Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ).

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας

Ο φάκελος που κατατίθεται στον Διαχειριστή περιέχει την εκπονημένη προμελέτη των Έργων Σύνδεσης για την έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στην οποία περιλαμβάνονται:

Για τις εναέριες ή υπόγειες Διασυνδετικές Γραμμές Μεταφοράς 150 kV ή 400 kV:

Εναέρια δίκτυα

 • Χάρτης Προμελέτης Όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη.
 • Χάρτης Προμελέτης Όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς με υπόβαθρο ισοϋψών καμπυλών.
 • Σύντομη Τεχνική Περιγραφή της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς.

Υπόγεια δίκτυα

 • Σύντομη τεχνική περιγραφή της υπόγειας Γραμμής Μεταφοράς.
 • Σχέδιο οριζοντιογραφίας των υπογείων καλωδίων σε κλίμακα 1:1000 ή 1:500.
 • Τεκμηρίωση ύπαρξης διαθέσιμου χώρου επί της επιλεγείσας όδευσης και διερεύνηση όλων των διασταυρώσεων των υπογείων καλωδίων με τους αγωγούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
 • Προμελέτη τυπικής διατομής του σκάμματος και μέγιστου βάθους εγκατάστασης.
 • Προμελέτη μεταφορικής ικανότητας και επιλογής διατομής καλωδίου.

Για τους Υποσταθμούς (Υ/Σ) ή Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ)

 • Επιλογή κατάλληλου γεωτεμαχίου για την ανέγερση του νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ.
 • Σχέδια Προβλεπόμενης Ανάπτυξης του νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ.
 • Προμελέτη γείωσης – Ειδική αντίσταση εδάφους.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα γηπέδου ανέγερσης του Υ/Σ ή ΚΥΤ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες έως την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας.


Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!