υπηρεσίες

Ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειακών έργων, ύστερα από απαίτηση υποψήφιων επενδυτών

Εκτίμηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ενεργειακών έργων

Εκπροσώπηση των Επενδυτών

Σχεδιασμός-Προμελέτη Ενεργειακών Έργων (Αιολικά Πάρκα, Φ/Β Πάρκα, Υδροηλεκτρικά)

Αξιολόγηση - Βελτιστοποίηση Οριστικών Μελετών στα Ενεργειακά Έργα

Τεχνική Υποστήριξη, Επιβλέψεις ενεργειακών έργων

Τεχνική Υποστήριξη κατά την Λειτουργία

Διαχείρηση Έργου (project management)

  1. Διαχείρηση εργασιών

  2. Διαχείρηση χρόνου

  3. Διαχείρηση κόστους

  4. Διαχείρηση ποιότητας

  5. Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων

  6. Διαχείρηση Επικοινωνίας

  7. Διαχείρηση Κινδύνων

 

Νομικές Υπηρεσίες